Försäljningsvillkor

 1. ALLMÄNNA VILLKOR/FÖRSÄLJNINGSVILLKOR MONARK ELCYKELSTUDION
  1.  Cycleurope Sverige AB, 556036-5636, med koncernbolag (nedan gemensamt benämnda ”Cycleurope” och ”oss”) driver webbplatserna www.elcykelstudion.se och www.cycleurope.se och därtill hörande sidor (nedan var för sig benämnda ”Webbplatsen”). Via Webbplatsen kan du handla varor och tjänster direkt från Cycleurope.Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.
  2.  För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Cycleurope accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Cycleurope förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden har uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).
  3. Cycleurope reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Cycleurope har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge produkternas exakta utseende, funktioner, etc.
  4. Webbplatsen ägs av Cycleurope och innehållet på Webbplatsen ägs av Cycleurope. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Cycleurope.
 2. AVTAL OCH BESTÄLLNING
  1. För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Cycleuropes Personuppgiftspolicy.
  2. Ett avtal om köp ingås först när Cycleurope har bekräftat Kundens beställning och Kunden har mottagit orderbekräftelse från Cycleurope per e-post. Cycleurope uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Cycleuropes kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den har bekräftats. Om beställningen återkallas så kommer eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen att återbetalas.
 3.  KUNDUPPGIFTER M.M.
  1. Cycleurope rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.
  2. Kunden åtar sig att säkerställa att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Cycleurope om det kan misstänkas att obehörig har fått tillgång till Kundens inloggningsuppgifter. Kunden ansvarar för alla köp som genomförs med dennes inloggningsuppgifter.
  3. Om Cycleurope misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Cycleurope rätt att stänga av Kunden. Cycleurope har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.
 4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING
  1. Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.
  2. Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Cycleurope har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt har valts av Kunden. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan en kreditupplysning komma att genomföras. Kunden kommer i sådant fall upplysas om detta. Cycleurope förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden har valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.
 5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN
  1. Cycleurope kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, till exempel rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Cycleurope i samband med kampanjen. Cycleurope förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar.
  2. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.
 6. LEVERANS OCH TRANSPORT
  1. Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (till exempel i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Cycleurope skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.
  2. Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Cycleurope Kunden detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 45 arbetsdagar och detta inte beror på Kunden har Kunden rätt att häva köpet.
  3. Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och kolli-id. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post eller via telefonsamtal/SMS till adress/telefonnummer som kunden uppgett vid beställningstillfället.
 7.  ÅNGERRÄTT
  1. Vid köp av varor på Webbplatsen gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud har tagit emot den beställda varan.
  2. ÅNGERRÄTTEN GÄLLER INTE FÖR VAROR SOM HAR TILLVERKATS ENLIGT KUNDENS ANVISNINGAR ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT HAR FÅTT EN TYDLIG PERSONLIG PRÄGEL. I DESSA FALL KAN KUNDEN ENDAST ÅNGRA EN BESTÄLLNING TILL DESS CYCLEUROPE HAR BEKRÄFTAT KUNDENS BESTÄLLNING.
  3. I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).
  4. Om Kunden vill ångra ett köp som har gjorts via Webbplatsen ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Cycleurope om detta. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, till exempel ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram, se http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett.
  5. Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Cycleurope. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Cycleurope enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen. Se leveransvillkor
  6. Ibland kan Cycleurope erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Webbplatsen.
  7. När Kunden ångrar sitt köp betalas det belopp som Kunden har betalat för varan tillbaka till Kunden, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden har valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Cycleurope erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Cycleurope rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
  8. Cycleurope betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Kundens meddelande om utövande av ångerrätten mottogs av Cycleurope. Cycleurope får dock vänta med återbetalningen tills att Cycleurope har tagit emot varan eller att Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, till exempel genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat har överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.
 8. GARANTI OCH REKLAMATION
  1. Vissa av Cycleuropes varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Vid köp av el-assisterad cykel gäller särskilda garantivillkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis under förutsättning att övriga garantivillkor enligt Cycleurope Sverige AB Garantivillkor för elassisterade cyklar uppfylls.
  2. Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska i första hand kontakta utlämningsstället för cykeln och i andra hand Cycleurope. Detta ska göras så snart som möjligt efter att felet har upptäckts via de kontaktuppgifter som anges i orderbekräftelsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden har upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har tre års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.
  3. Cycleurope står för returfrakten för godkända reklamationer.
  4. När reklamerad vara har returnerats och reklamationen har godkänts kommer Cycleurope att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Cycleurope strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Cycleurope har mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Cycleurope förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Cycleurope riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se. Se även p. 12 nedan.
  5. Vid godkänd reklamation kommer Cycleurope att skicka ut ersättningsvaran med en bekräftelse om att reklamationen har godkänts.
 9. FORCE MAJEURE

  Cycleurope ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Cycleurope inte har kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Cycleurope Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Cycleurope rätt att häva köpet med omedelbar verkan.
 10. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

  Cycleurope förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Cycleurope har informerat Kunden om ändringarna. Cycleurope rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.
 11. OGILTIGHET

  Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som har förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.
 12. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST
  1. Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Cycleuropes kundtjänst, kan Kund vända sig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden), se www.arn.se. Kund kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar Kund in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ärendet automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Cycleurope och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.
  2. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.
 13. KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor om Villkor eller i övrigt får du gärna kontakta oss på:
Cycleurope Sverige AB, 556036-5636
Birger Svenssons Väg 28
432 40 Varberg
0340-86000
kundservice.elcykelstudion@monark.se

CYCLEUROPE I SVERIGE

sjosala_logotyp PEAK_logotyp

0