Personuppgiftspolicy

1. INTRODUKTION

Cycleurope Sverige AB (”Cycleurope”) är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av Personuppgifter (se definition nedan) genom våra digitala produkter och tjänster, såsom mobila applikationer, webbplatser, serviceplattformar, uppkopplade cyklar och andra framtida digitala kontaktytor.
Denna personuppgiftspolicy (nedan ”Personuppgiftspolicy”) är till för att du som användare ska känna dig trygg med att Cycleurope hanterar dina Personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Personuppgiftspolicyn beskriver hur vi behandlar dina Personuppgifter när du använder de digitala kanalerna och/eller någon av de produkter, erbjudanden, funktioner, verktyg, tjänster eller resurser som vi tillhandahåller (”Tjänsterna”). Du behöver inte lämna några Personuppgifter för att använda vissa av Tjänsterna men om du inte lämnar efterfrågad information är det möjligt att du inte kan ta del av Tjänsterna eller använda alla delar av Tjänsterna. Saknar du svar på någon fråga som du har får du gärna hör av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

2. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Med ”Personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Personuppgifter och data som hanteras utgörs av följande:

• För- och efternamn 

• Födelsedatum

• Hemadress 

• Telefonnummer

• E-postadress

• SOL – försäkringsnummer (cykel)

• IMEI-nummer (om cykeln har en enhet som kopplas upp mot nätet)

• Ram-nummer (cykel)

• Nyckelnummer (cykel)

• IP-adress

• Internetbrowser och enhetstyp

• Betalningsinformation, inkl. kontouppgifter och/eller kreditkortsnummer samt köphistorik (vid köp i app)

Vilka uppgifter och varför?

Information och Personuppgifter från dig används i huvudsak för att säkerställa en hög servicenivå och kvalité till dig som cyklist. Vi vill etablera en långsiktig relation med dig och erbjuda dig tjänster och produkter som vi tror är av intresse för dig, baserat på var och hur du använder din cykel samt utifrån tidigare köp och användande av tjänster. Baserat pådata om hur din cykel använts utvecklar vi även framtida produkter och serviceerbjudanden.Vid användning och köp i våra mobila applikationer eller webbplatser hanterar vi Personuppgifter och annan data från dig. Det gäller när du använder våra, eller våra partners, Tjänster i appen liksom cykeldata från uppkopplade cyklar. Vi samlar också data från dig när du vänder dig till oss för support samt när du efterfrågar information om oss angående våraTjänster. 

Automatisk data

Vi samlar in Personuppgifter automatiskt genom cookies, web , GPS och andra teknologier när du besöker våra digitala plattformar (t.ex webbsida och app) eller använder dig av våra Tjänster. Informationen som samlas in automatisktinnefattar bl.a. domännamn, browser typ and operativsystem, webbplatshistorik, länk-click, IP-address, tid på webbplats och/eller användning av våra Tjänster. Denna information kan komma att användas enskilt eller i kombination med annan information.

3. INFORMATION FRÅN ANNAN

Vi kan i vissa fall komplettera de av dig lämnade Personuppgifterna med information från annan i syfte att utvärdera och förbättra de digitala kanalerna och Tjänsterna samt erbjudanden och marknadsföring. Sådan information kan komma inhämtas från försäkringsbolag, assistansbolag, återförsäljare samt säkerhetsbolag för de nämnda ändamålen.

4. KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Känsliga Personuppgifter är sådana uppgifter som avser ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt Personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv (nedan ”Känsliga Personuppgifter”). Vi kommer inte att behandla Känsliga Personuppgifter inom ramen för Tjänsterna.

5. VAD ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTER TILL?

Ändamålen och syftena med vår behandling av dina Personuppgifter är för att administrera beställningar, leveranser, betalning och finansiering av varor och Tjänster som du beställer, samt för att kunna kontakta dig i syfte att fullgöra vårt lagstadgade produktansvar om en levererad produkt skulle visa sig vara bristfällig. Vi samlar också in och behandlar Personuppgifter för att optimera användningen av de digitala kanalerna och Tjänsterna samt för att kunna erbjuda dig anpassad information, erbjudanden och marknadsföring utifrån dina intressen och liknande. För forsknings- och utvecklingsändamål samlar vi in och behandlar information om användning av våra uppkopplade cyklar för att genom detta kunna förbättra våra produkter och Tjänster. Personuppgifter kan också komma att behandlas när vi tar emot synpunkter om digitala kanaler och däri ingående Tjänster samt för att möjliggöra att du ska kunna medverka i tävlingar eller andra aktiviteter. Personuppgifterna kan vidare komma att behandlas för att administrera försäkringsärenden.

6. INFORMATION TILL ANNAN

Vi kan komma att dela med oss av uppgifter om dina intressen och liknande till våra samarbetspartners för att även de ska kunna erbjuda dig anpassad marknadsföring och erbjudanden. I förekommande fall kan vi också komma att överföra dina Personuppgifter till våra finansieringspartners i samband med att vi säljer dina fakturor vidare. Vi kan även komma att dela de Personuppgifter du tillhandahåller till oss med tredje part i enlighet med vad som tillåts av dig eller genom din användning av Tjänsterna. Om du exempelvis är involverad i en transaktion med en av Cycleuropes återförsäljare så kan återförsäljaren tillhandahållas dina för- och efternamn, ochadress m.m. för att slutföra affären. Det samma gäller köp av Tjänster genom eller av tredje part i Cycleuropes mobila applikationer. 

Cycleurope kan komma att dela aggregerad och/eller anonymiserad information om dig till tredje part för forskning, analys eller marknadsföringssyfte samt för liknande ändamål.

Dina Personuppgifter kan också komma att behandlas och delas med tredje part i händelse av utredning eller agerande gentemot olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer relaterade till möjliga hot avseende individers säkerhet eller vid brott mot våra policyer och villkor.

Tjänster och sidor från tredje part 

Cycleurope ansvarar inte för webbplatser eller tjänster som tredje part tillhandahåller. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Cycleurope är inte ansvarigt för deras verksamheter, innefattande bl.a. deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom tredjepartswebbplatser bör granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några Personuppgifter skickas till dem.

Utöver vad som anges i denna Personuppgiftspolicy kommer vi inte att dela de Personuppgifter du tillhandahåller till oss med någon tredje part. Som tredje part avses inte en individ eller juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras eller på annat sätt står under samma kontroll som Cycleurope (”Koncernbolag”). Koncernbolag som får del av Personuppgifterna kommer att vid var tid behandla dessa uppgifter i enlighet med vad som anges i denna Personuppgiftspolicy. Partner som på uppdrag av oss behandlar Personuppgifter och med vilken vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal är inte heller att beteckna som tredje part.

Vi kan komma att anlita oberoende leverantörer för Tjänster i anslutning till våra digitala kanaler eller Tjänsterna. Dessa leverantörer hanterar i vissa fall Personuppgifter på uppdrag av oss. Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppgifter och endast dela Personuppgifter som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna utföra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Vi kommer även kräva av dessa leverantörer att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster. I enlighet med gällande lagstiftning kommer vi också ingå skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal för att vidare skydda dina Personuppgifter.

7. ÖVERFÖRINGAR TILL TREDJE LAND

Om någon av våra leverantörer eller samarbetspartners befinner sig i ett land utanför EU/EEA kan dina Personuppgifter komma att överföras till ett land som inte har en säkerhetsnivå som motsvarar vår. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina Personuppgifter i samband med sådana överföringar, till exempel genom att ingå avtal med samtliga mottagare för att säkerställa att dina Personuppgifter skyddas på ett lämpligt sätt.

8. SAMTYCKE

För det fall vi behöver ditt samtycke för att samla in och behandla dina Personuppgifter så kommer vi att kontakta dig och be om ett sådant uttryckligt samtycke. Har du lämnat ett samtycke till oss kan du närsomhelst återkalla detta.

9. RADERING AV UPPGIFTER

Dina Personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera Personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

10. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära information om vilka Personuppgifter om dig som vi behandlar och hur dessa används samt varifrån dessa uppgifter har hämtats och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats ut. Du kan begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dina Personuppgifter ska raderas, att behandlingen av dina Personuppgifter ska begränsas samt att invända mot behandlingen av dina Personuppgifter. Du har också rätt att begära att få dina Personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling av dina Personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

11. SÄKERHET

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut Personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

12. KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor eller synpunkter angående behandlingen av dina Personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter nedan. 
Cycleurope Sverige AB, org.nr 556036-5636

Birger Svenssons Väg 28
432 40 Varberg
0340-86000
info@cycleurope.se

CYCLEUROPE I SVERIGE

sjosala_logotypSpectra

0